Skip to main content

Regulaminy

#1 Regulamin realizacji szkoleń

DEFINICJE

1. Zajęcia zapewniające ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy stomatologów i innych osób wykonujących działalność medyczną związaną z praktyką stomatologiczną lub rynkiem obejmującym produkty i usługi z zakresu stomatologii oferowane przez organizatora kształcenia zwane są „Kursem”.

2. Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym w formie stacjonarnej albo w formie kursu on-line, webinaru. Kurs może być organizowany w ramach obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

3. Organizatorem Kursu jest Bartłomiej Karaś – Indywidualna Praktyka Dentystyczna

NIP: 8961472135 53-325 Wrocław ul. Generała Hallera 53 lok2.

Uczestnicy

1. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu i opłaci w przypisanym terminie należność tytułem udziału.

2. Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie. 3. Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

4. Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu lub zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

1. Organizator w ogłoszeniu / publikacji o planowanym kursie informuje Uczestników o spełnieniu warunków dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Organizator zobowiązany jest do zapewnia odpowiedniej sali wykładowej , wyposażenia i zaplecza technicznego. W przypadku zajęć praktycznych, organizator kształcenia zapewnia Uczestnikom kursu stanowiska wyposażone odpowiednio dla przeprowadzenia zajęć.

3. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

4. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

5. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

6. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające informację o liczbie punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie bkaras.com, https://www.facebook.com/ karasdentysta, bądź w formie telefonicznej nr: 501592288 , lub mailowo kontakt@bkaras.com w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Organizatorem. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Organizator bezzwłocznie po przyjęciu zgłoszenia potwierdza możliwość uczestniczenia w kursie wyznaczonym w danym terminie lub informuje o umieszczeniu uczestnika na liście rezerwowej.

3. Potwierdzone przez Organizatora zgłoszenie uczestnictwa w kursie rodzi obowiązek uiszczenia w terminie 7 dni od daty potwierdzenia opłaty. Wysokość opłaty jaką należy uiścić podana jest w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

Opłaty za kursy:

1. Uczestnik uiszcza należności tytułem:
a) Opłaty za kurs w formie wykładu teoretycznego,
b) Opłaty za kurs w formie wykładu i pokazu,
c) Opłaty za kurs w formie wykładu i warsztatu praktycznego,
d) Opłaty za inne zajęcia o charakterze dydaktycznym,
– Zgodnie z wykazem opłat stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty tytułem kursu w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.

3. W razie odwołania kursu, opłata podlega zwrotowi w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

4. Brak wpływu opłaty w przepisanym terminie mimo zgłoszeni chęci uczestnictwa, zostaje uznane za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w kursie.

5. W przypadku nieobecności Uczestnika bez uprzedniego oświadczenia o rezygnacji z kursu, Organizator nie zwraca opłaty za uczestnictwo.

6. Organizator zwraca opłatę na następujących warunkach i zasadach:
a. w przypadku zgłoszenia o rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 31 dni od dnia wyznaczonego terminu kursu – całą opłatę,
b. w przypadku zgłoszenia o rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 16 dni od dnia wyznaczonego terminu kursu – 1⁄2 opłaty,
c. organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia innej osoby w miejsce uczestnika rezygnującego – w takim wypadku nowy uczestnik i uczestnik zgłoszony wcześniej dokonują ewentualnych wzajemnych rozliczeń osobiście, bez udziału Organizatora.

7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania ratalnych wpłat opłaty, wymaga to jednak zawarcia na piśmie odrębnego porozumienia z oznaczeniem terminów i kwot

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają opłatę na poniższe konto:

Indywidualna Praktyka Dentystyczna Bartłomiej Karaś
Bank: Millenium
nr konta: 65 1160 2202 0000 0005 7892 9099

Pozostałe informacje

1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia chęci udziału w kursie, otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na podany przez niego w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i potwierdzenia udziału w kursie jest podanie danych adresowych zgłaszającego (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

3. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, wyznaczając jednocześnie następny termin jego odbycia.

Kursy:

1. Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej bkaras.com, https:// www.facebook.com/karasdentysta, www.facebook.com/bkarasendo
www.mcskaras.com

2. Ze względów organizacyjnych podyktowanych rodzajem szkolenia, maksymalna liczba uczestników kursu jest każdorazowo ustalana przez Organizatora

W przypadku dużego zainteresowania kursem, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej niezwłocznie informowani są przez Organizatora o zwolnionym miejscu. Uiszczenie opłaty za kurs w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Organizatora na podany adres poczty elektronicznej o zwolnionym miejscu, uprawnia do udziału w zaplanowanym kursie.

3. Warunkiem udziału w kursie jest:
a. dostępność wolnych miejsc;
b. zgłoszenie uczestnictwa i potwierdzenie go przez Organizatora,
c. uiszczenie w przypisanym terminie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora za udział w kursie.

4. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5. Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego Regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

1. Przekazywanie danych osobowych Uczestnika kursu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w organizowanym kursie.

2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w kursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia kursu i spełnieniu obowiązków skarbowych. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania, dostępne są na stronie Organizatora www.bkaras.com w zakładce Polityka Prywatności.

3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych, mogą je zmieniać i żądać usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych wyłącza możliwość udziału w kursie.

4. Organizator dokonuje oceny zadowolenia Uczestników i skuteczności prowadzonych kursów za pomocą ankiety satysfakcji w trakcie lub bezpośrednio po odbytym kursie.

Reklamacje, zwroty

1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego rodzaju sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych

Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji udziału w kursie.

Pozostałe postanowienia

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.

2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora: Bartłomieja Karaś – Indywidualna Praktyka Dentystyczna, w dowolny sposób i w każdym czasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach na stronie internetowej bkaras.com, https://www.facebook.com/karasdentysta oraz bkaras.com oraz Instytucje którym został on złożony, w tym w szczególności Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.

#2 Polityka cookies

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.mcskaras.com używamy cookies, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności.

Używamy cookies pozwalających na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także cookies pozwalających na śledzenie i analizę ruchu na stronie oraz powiązanie naszych mediów społecznościowych z zasobami witryny.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu jest firma:
Medyczne Centrum Szkoleniowe Karaś
ul. Kwiatowa 18 (róg Cichej), 55-040 Bielany Wrocławskie
biuro@mcskaras.com

Zbierane są następujące dane:
pliki cookies – jedyne dane pozyskiwane automatycznie
Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku ZGADZAM SIĘ przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy ciasteczka?

W momencie wejścia do serwisu cookies w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać.

Tylko administrator plików cookies uzyskuje do nich dostęp.

Po co nam te dane?

Systemowo, cookies dzielą się na:
– stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
– sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
– pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Google Analytics itp.).
Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?

Większość przeglądarek automatycznie przechowuje dane cookies na Twoim urządzeniu. Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych części naszego serwisu może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe.

Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk „Pomoc” w Twojej przeglądarce internetowej.

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie udostępniamy jakichkolwiek danych stronom trzecim.

Polityka cookies może ulec zmianie.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Cookies: 21.08.2023

#3 Polityka prywatności

Administrator DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych Użytkowników serwisu jest firma:
Medyczne Centrum Szkoleniowe Karaś
ul. Kwiatowa 18 (róg Cichej), 55-040 Bielany Wrocławskie
biuro@mcskaras.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator chroni również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
a) witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited („Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;
b) aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Strony Internetowej Użytkownik korzysta, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Użytkownikiem umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług.

Kupno kursu i Zapis na listę rezerwową

Dane Osobowe podane przez Użytkownika w związku ze złożeniem zamówienia na kurs lub zapisu na listę rezerwową, ale również inne zebrane w związku z korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Użytkownikiem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w Polityce Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Użytkownikowi reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do jego zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Użytkownika (np. historię zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować siędo określonych, ogólnych grup naszych Klientów oraz indywidualnych preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
d) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie. W celu realizacji zamówienia dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Informacje o odbiorcach Danych Osobowych oraz o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a także prawa jakie Użytkownikowi przysługują w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

Kontakt przez formularz zapisu na listę rezerwową

Dane Osobowe podane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) komunikacja z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na jego wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści wiadomości Użytkownika, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować. Dane osobowe co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Informacje o odbiorcach Danych Osobowych, informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych Użytkownika do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz prawa, jakie Użytkownikowi przysługują w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest podmiot wskazany w punkcie 1. Dane Osobowe, w tym które Użytkownik pozostawia odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Użytkownikowi aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Użytkownikowi informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych. Informacje o odbiorcach Danych Osobowych, informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych Użytkownika do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz prawa, jakie Użytkownikowi przysługują w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

PROFILOWANIE

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę oraz czy i jakie produkty kupuje w salonach stacjonarnych należących do Administratora. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać. Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalność Strony, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktów lub Promocji).

PARTNERZY I ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na Stronie. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych

PRAWA KLIENTA

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

ZABEZPIECZANIE DANYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) certyfikat SSL na Stronie Internetowej, na których podawane są Dane Osobowe;
c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Strony
d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Polityka Prywatności obowiązuje od 20.08.2023